Hur mycket får skolan kosta?

Ytterst är det väljarna som avgör, men inom politiken beslutar kommunfullmäktige på senhösten kommande års ekonomi. Redan under våren har kommunstyrelsen gett barn- och utbildningsnämnden – och alla andra nämnder – en ekonomisk ram för nästkommande års budget. Enligt regelverket ska barn- och utbildningsnämnden därefter lämna budgetförslag inom denna ram.

Inget hindrar dock nämnden att uttrycka sitt missnöje över upplevda – och faktiska – reduceringar och omprioriteringar i verksamheten som ramen framtvingar.

Förra året valde nämndens majoritet att till kommunstyrelsen översända förslag till budget för 2018 utan kommentarer. Här lyfter jag fram de reduceringar som (S) krävde att nämnden skulle informera kommunstyrelsen om.

Generella resurser

I budget 2017 fanns medel avsatta motsvarande 3,2 mkr. I förslaget till budget 2018 har meddelstilldelningen anpassats och reducerats med 1,6 mkr.

Övriga kostnader

Rektorsområdena får ersättning för varor, tjänster, läromedel, fortbildning och elevdokumentation.

För anpassning till kommunstyrelsens ram reducerades med 2 mkr.

Centralt fanns 2017 0,6 mkr avsatta för utbildning av rektorer och förskolechefer. Budgetförslaget för 2018 innebar en reducering med 0,4 mkr.

Generella effektiviseringar

Liggande förslag till budget för 2018 ledde till en generellt krav på ”effektivisering” inom samtliga verksam­heter som innebar en reducering med 1,8 mkr.

Kommunal vuxenutbildning

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Budgetförslaget för 2018 innebar att endast lagstadgad utbildning kommer att kunna tillhandahållas. Möjligheten att verka för arbetslinjen blev därmed kraftigt reducerad.

Det var socialdemokraternas uppfattning att kommunens intäkter och kostnader skulle omprioriteras så att ovanstående reduceringar inte behöver genomföras i en verksamhet som redan är kraftigt slim­mad.

2017 valde nämndens majoritet att till kommunstyrelsen översända förslag till budget utan kommentarer.

På kommunfullmäktiges budgetärende inför 2018 ville (S) öka barn- och utbildningsnämndens budget med 5 300 tkr för åren 2018–2020 för att upprätthålla nivån.

Robert Wenglén (M) yrkade avslag.

Hur mycket får skolan kosta? Det avgör väljarna.

Lars Carlén, gruppledare för (S) i barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email