S BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅRET 2021

HISTORISKA SATSNINGAR PÅ SKOLA, ÄLDREOMSORG OCH FÖRENINGSLIV


Oppositionsrådet har ordet

Hej!
Välkommen att i denna skrift ta del av den budget som Socialdemokraterna lägger i Lomma kommun för året 2021.

Lomma kommun är en av landets bästa kommuner. Den bästa om du frågar mig. Många kvällar när jag cyklar hem stannar jag upp och njuter av utsikten av havet, av de doftande trädgårdarna och av den fantastiska vänskap jag ser mellan kommuninvånare som nästan alltid hälsar på den som går förbi på trottoaren eller utanför staketet.

Per Bengtsson, minoritetsföreträdare

MEN VISST KAN KOMMUNEN BÄTTRE NÄR DET KOMMER TILL ATT VARA ETT STARKT SAMHÄLLE SOM FÖRDELAR VÅRA GEMENSAMMA TILLGÅNGAR EFTER BEHOV!

Kommunens stora skam, äldreboendena, ska äntligen sluta drivas av pajasföretag och kommer åter drivas i kommunal regi. Det är en stor seger för kommuninvånarna. Men vi kan inte sitta ner och vara trygga i det, för ska kommunen kunna erbjuda en värdig ålderdom måste bemanningen höjas avsevärt. Som jämförelse ska nämnas att Lomma kommun behöver mer än dubblera sin totala bemanning av vårdbiträden och undersköterskor för att hamna i rikssnittet för bemanningsandel per tusen äldre invånare. Det är givetvis inte tvunget att ligga på rikssnittet bara för sakens skull, men så utskälld som äldreomsorgen varit under sin resa i vinstintressets namn så är bemanningen en stor faktor för att vi medborgare ska våga lägga våra liv i kommunens händer.

Skolan är, tvärtemot äldreboendena, något som det moderatledda styret stoltserar med. Våra barn och ungdomars betyg är bland de bästa i landet och jag imponeras varje gång av såväl lärare som elever när jag lämnar mina egna barn i skolan eller hamnar i samtal och diskussioner med kommunens yngre. Men jag är bekymrad över den ökande psykiska ohälsan som ungdomarna själva ger uttryck för. För vad är det värt att våra barn får höga betyg men inte trivs med sina liv?

Den här budgeten innehåller satsning på främst äldreomsorg och skola. Det om något är det som ger tydligast avtryck i människors vardag. För att finansiera detta ville vi, med utgångspunkt i den plan för 2021 som sattes vid förra årets budget, öka den kommunala skattesatsen. Priset för att säkra de som bor på äldreboendenas trygghet, eller att ge stöd till våra barn när de går igenom livets tuffaste faser är värdigt att vi som tjänar pengar säkerställer den utsattes situation. Finansieringen blir dock en annan.

Staten aviserade i början av september om kraftigt höjda statsbidrag till kommunerna, för Lomma kommun handlar det i skrivande stund om över 14 miljoner kr bara till äldreomsorgen. Det är en bra politik för Lomma och det är återbäring på skattepengarna vi betalar till staten varje dag. De satsningar vi gör i den här budgeten finansierar vi med prognostiserat resultat samt de riktade och generella statsbidragen. Vi kräver därför ingen skattehöjning för Lomma kommun det här året heller. Men vi kräver att de pengar vi har ska satsas på kommunernas verksamheter.                   

Eller vad tycker du?

                                    Per Bengtsson, minoritetsföreträdare


Kommunstyrelsen

Kommunen är fortfarande i en kraftig tillväxtfas och nu börjar samhället att utvecklas även i den norra kommundelen vilket vi drivit i många år. Vi socialdemokrater står fortsatt bakom satsningen på Bjärreds vångar, satsningen på Bjärred centrum samt ombyggnaden av Bjärehovsområdet. I södra kommundelen ser vi fram emot att påbörja planeringen av de av kommunen förvärvade markerna i Alnarp och mellan E6 och Malmövägen. Och vi kräver att när vi nu har möjligheten att, i och med att kommunen äger marken, påverka upplåtelseform på bostäder se till att Lomma kommun kraftigt ökar sitt bestånd av hyresrätter. Det finns ett skriande behov av hyresrätter och ett stort marknadstryck. Vi behöver hyresrätter för att kunna vara flexibla i livet, för att kunna flytta ifrån föräldrahemmet, för att våga bryta upp ifrån ett dåligt förhållande eller för att orka lämna en stor villa med trädgård när vi inte orkar längre.

Våra ändringar i kommunstyrelsens budget är att tillföra medel för att utöka kansliet med ytterligare en överförmyndarhandläggare på halvtid. Verksamheten är till för de mest utsatta i samhället och vi har såväl en laglig som moralisk plikt som samhälle att få den att fungera, men det finns mycket kritik från såväl arbetsmiljöverket som länsstyrelsen att den är kraftigt underbemannad. Idag sker överförmynderiet i samarbete mellan fyra kommuner och vi ska inte själva stå får hela behovet av utökningen, men eftersom de andra kommunerna visat ett väldigt svalt intresse för att agera behöver vi antingen gå i bräschen eller lämna samarbetet. Oavsett vilket vi väljer så behöver det tillföras handläggare.

Vi vill också dubblera summan för feriearbete i kommunen. Att vi som kommun gör vår del för att våra ungdomar ska ta sina första steg på arbetsmarknaden är oerhört viktigt. Och efter pandemins 2020 då flera av dessa arbeten fick ställas in så växer kommunens behov av åtagande 2021. Vi vill utöka summan från en miljon till två miljoner kr.

Vi väljer också att lägga en stor andel av de pengar som ännu inte är budgeterade, och som ligger över resultatmålet på 2%, till kommunstyrelsens förfogandepost, i händelse av att riksdagsoppositionen stoppar statsbidragen till äldreomsorg. När statsbidragen är slutgiltigt fastställda ser vi gärna att alliansens förslag om trygghetsåtgärder genomförs. Vi vill också använda pengarna, om det behövs, för att göra heltidstjänster till norm i kommunens anställningspolicy. Skulle förfogandeposten trots det inte nyttjas läggs den vid årsslutet på resultatet vilket också kan ha positiva aspekter.

Men i år måste äldreomsorgen vara främst på listan

Våra yrkanden för kommunstyrelsen (tkr)
Fördubbling av feriearbete till ungdomar-1 050
Utökning av överförmyndarhandläggare–   275
Utebliven utökning av HR-avdelning  +  597
Kommunstyrelsens förfogandepost+ 10 000

Socialnämnden

Finansieringen för socialnämnden blir något unik i år. Vi vidhåller, som vi gjort under många år, att socialnämnden är, och har varit, gravt underfinansierad. Vi yrkade primärt på ett tillskott på 11 miljoner kr till nämnden för att göra återtaget till särskilda boende gott. Vi såg också att detta var något som definitivt motiverar en skattehöjning. Där vi som har inkomst finansierar de som ska ha livskvalité även under livets sista år. Nu har den socialdemokratiska regeringen aviserat riktade statsbidrag till just äldreomsorg. Bidraget riktar sig så väl mot kompetenshöjning som kvalitetshöjning och bemanning, och pengarna som finns till Lomma kommun överstiger vårt primära yrkande, 14,3 miljoner kr totalt. Vi kommer därför att driva att socialnämnden ansöker om statsbidragen och styr så att nämnden använder pengarna rätt.

Socialnämnden kommer ifrån ett ekonomiskt totalhaveri från 2019 över 25 miljoner kr i underskott. Under året som gått har underskottet minskat något, men den politiska styrningen måste bli mycket tydligare för att kunna nå en budget i balans nästa år. Och för att nå budget i balans måste man också ha en budget som är rimlig att förhålla sig till, något som det borgerliga styret genom året vägrat och med en åsnas envishet argumenterat att socialnämndens problem inte kan lösas med mer pengar. På så sätt har nämnden aldrig haft förutsättningar att klara varken ekonomiska mål eller verksamhetsmål.

2021 kan bli året då den socialdemokratiska regeringen räddar socialnämnden i Lomma.

Vi socialdemokrater i socialnämnden kommer fortsatt driva att kommunens övertagande av särskilda boende blir ett gott övertagande. Vi anser att bemanningen måste höjas markant i förhållande till den som Frösunda haft. Vi anser att det måste finnas ett närvarande ledarskap. Och vi begär att de vi anställer för att vårda kommunens invånare har, eller får, den utbildning som arbetet kräver.

Något som vi drivit under de två senaste åren efter valet och äntligen fått igenom, är att mycket av verksamheten för funktionshindrade har börjat drivas i kommunens egen regi. Vi har äntligen fått igång en egen verksamhet för korttidsvistelse. I den budget kommunen beslutar om nu fattar vi med investeringsbudgeten även beslut om att starta en grundsärskola i kommunen. Det är bra för såväl barn som föräldrar i kommunen, och det är bra för hela Lomma att verksamheten kan bedrivas på plats. Vår uppgift nu är att se till att den styrs på rätt sätt, och att den är tillräckligt finansierad.

Våra yrkanden för socialnämnden (tkr)
Bemanning/kvalité på Särskilda boenden-10 600
Kompetenshöjning inom äldreomsorgen-3 700

Båda yrkanden finansieras preliminärt via riktade statsbidrag


Tekniska nämnden

För ett antal år tillbaka sedan hade Socialdemokraterna yrkande på utökat fastighetsunderhåll vid varje budgetmöte i kommunfullmäktige år efter år utan något gensvar från borgerliga majoriteten. Under dessa år var underhållet väldigt eftersatt, vilket ledde till omfattande kapitalförstöring.

De akuta insatserna ökade drastiskt och åtgärderna blev mycket dyrare vid akut utryckning istället för vid ett planerat åtgärdsprogram. Bland våra hyresgäster, de som alltså nyttjade lokalerna, ökade missnöjet för att det inte hände något. Svaret de fick var att det fanns inga pengar. Efter Socialdemokraternas enträgna tjat och efter en studiedag runt bland våra fastigheter med tekniska nämndens presidium antog majoriteten till slut våra yrkande.

Tack vare en mycket bra och effektiv energibesparing och energieffektivisering under flera år har överskottet på effektiviseringen kunnat användas till fastighetsunderhållet. Energibesparing är enkelt år ett, men blir svårare och svårare för varje år som går.  Därför anser vi nu att det skall finnas medel i budgeten för fastighetsunderhåll som täcker behovet. Eventuella energibesparingspengar får nämnden lämna tillbaka till kommunkoncernen.

Socialdemokraterna i nämnden kommer även att kräva att projektuppföljningen blir mycket bättre både vad gäller enskilda projekt och även hur årsentreprenörerna utför sina åläggande, samt om det finns klagomål på utfört arbete.

Bättre kontakt och dialog mellan fastighetsavdelning och hyresgäster enligt Internhyressystemet är en annan mycket viktig del att följa upp i nämnden.

Våra yrkanden för Tekniska nämnden (tkr)
Ökat fastighetsunderhåll– 1 200

Barn- och utbildningsnämnden

Det finns en enskild faktor som påverkar kvalitén i skola och förskola mer än något annat – de som arbetar där. I mötet mellan barnet eller eleven och pedagogen förmedlas kunskap och insikt, trygghet och välbefinnande.

Det finns ett direkt samband mellan mängden personal i relation till antalet barn och kvalitén i verksamheten. Det är oerhört viktigt för hur långt varje barn når. Bara för att barn i Lomma ofta har goda förutsättningar med sig hemifrån, ska vi inte snåla på deras utbildning.

Därför vill vi Socialdemokrater satsa på personalen Lomma förskolor och skolor!

Vi vill satsa på lärartätheten i Lommas grundskolor som redan idag har en låg personaltäthet. Risken finns att den blir ännu lägre framöver och att våra fina resultat äventyras.

Skärmdump från statistikverktyget Kolada om alla kommuners lärartäthet. Se blå pil för Lomma. Ju längre till höger desto lägre lärartäthet.

Våra barn förtjänar att må bra i skolan! Vi vill därför satsa på personalen i Lommas barn- och elevhälsa som är en av de sämst finansierade i landet – samtidigt som deras uppdrag utvidgas och elevantalet ökar.

Förskolan lägger grunden för hela skoltiden. Mindre barngrupper ger tryggare barn och bättre förutsättningar för lärande. Vi vill därför satsa att minska barngrupperna utan att minska personaltätheten. Det kan bara göras på ett sätt – fler förskollärare och barnskötare.

Skolan ska vara avgiftsfri! Den dyra och krångliga återbetalningen av måltidsavgifter som kommunen tvingades till visade med all önskvärd tydlighet att det är dags att slopa avgiften för gymnasisternas skollunch.

Vi har i många år drivit att det ska startas en familjecentral i kommunen. En familjecentral är en verksamhet driven i samverkan mellan region och kommun och innehåller öppen förskola, barnavårdscentral och socialtjänst. Man kan också kombinera med mödravårdscentral. Det ger medborgaren en samlad plats för stöd i föräldraskapet samtidigt som det är en mötesplats där det blir naturligt att träffa andra som är i samma skede av livet.

Våra yrkanden för Barn- och utbildningsnämnden
Ökat anslag för elevpengen– 4 500
Utökad elevhälsa med två tjänster– 1 800
Ökat anslag till förskolan– 5 000
Öka öppettiderna för öppna förskolan, planera för familjecentral– 1 300
Slopad avgift för måltid i gymnasiet– 1 800

Kultur- och fritidsnämnden

Lomma kommun ligger i den absoluta toppen kring fritidsaktivitet per invånare i Skåne och sannolikt ligger vi bland de främsta kommunerna i landet. Detta vill Socialdemokraterna i Lomma även ska vara en verklighet framåt och vi vill, tvärtemot vad den styrande majoriteten gör, att kommunen stöttar den positiva utveckling som föreningarna i Lomma står för kring ökade aktivitetsnivåer och engagemang.

Sedan ett antal år tillbaka syns en kraftig ökad aktivitetsnivå i kommunen där vi 2017 hade en volym på 225 677 så kallade aktivitets-pinnar[1] som 2018 ökade med 15% och 2019 med 4% så att totalen 2019 var 274 385 aktivitets-pinnar. Under samma tid blir tilldelningen i majoritetens budget för föreningsbidrag mindre än tillväxten vilket i praktiken gjort att Lommas föreningar per aktivitets-pinne får mindre och mindre efterhand som de ökar sin verksamhet. Konkret kan alltså en förening som ökat sin verksamhet i slutändan få mindre bidrag.

Istället väljer majoriteten att använda de tillväxtmedel man får tilldelat i budgeten för nysatsningar kring bland annat spontanidrott och hjärtstartare. Initiativ som är positiva men vi Socialdemokrater anser det orimligt att det sker på bekostnad av föreningarnas verksamhet där så många medborgare är aktiva.

Socialdemokraterna i Lomma vill tillföra de 390 tkr som motsvarar den skillnad i utebliven förstärkning av föreningsbidrag som borde skett 2018-2019 så att föreningarnas verksamhet kan säkras upp. Det är särskilt viktigt inför 2021 eftersom även kommunens föreningar drabbats hårt av Corona-pandemin.

Verksamheten i våra föreningar inför 2021 måste säkras upp för folkhälsans skull, för såväl barn och ungdomar som arbetsföra och pensionärer.

Våra yrkanden för Kultur- och Fritidsnämnden (tkr)
Ökat föreningsbidrag–   390

[1] Aktivitet per tillfälle och individ


Miljö- och byggnadsnämnden

En av frågorna som Socialdemokraterna har högsta prioritet för i miljö- och byggnadsnämnden är åtgärder mot mikroplaster och läkemedelsrester i våra vatten. Vad gäller mikroplaster är det vidtagit flera åtgärder på kommunens fotbollsplaner för att förhindra spridningen. Det arbetet måste fortsätta och i förlängningen leda till att materialen i våra konstgräsplaner byts ut eller att man anlägger planer med vanligt gräs.

En annan fråga som återkommer i den politiska debatten med jämna mellanrum är vindkraften. Socialdemokraterna vill att vindkraften byggs ut i de områden som kommunens översiktsplan tidigare utvisat som lämpliga. I förslaget till den nya översiktsplanen är inte några områden utpekade vilket innebär att det är svårt att få något grepp om hur kommunen skall hantera ansökningar för vindkraftsverk. Socialdemokraterna vill se en snar uppdatering av planen, det är viktigt att vi bidrar till energiomställningen.

Det pågår ett arbete med att göra en kemikalieplan för kommunen efter ett initiativ av oss Socialdemokrater. Arbetet har inte nått ända fram men vi i miljö- och byggnadsnämnden kommer att följa frågan med stort intresse.

Att kartlägga kemikalier och de risker som finns i våra barns och medborgares vardag är ett viktigt mål.

Kunskapen om vilken påverkan som kemikalierna har på oss och möjligheten att byta ut dessa mot giftfria alternativ är av stor vikt. Vi vill att vistelsemiljön skall få så liten negativ inverkan som möjligt på våra barn som är den känsligaste gruppen.

Tillsynen i kommunens olika delar kommer att öka då miljö- och byggnadsnämnden tillförs 200.000kr i budgeten för 2021. Att det är säkrat kan vi säga eftersom den styrande majoriteten och vi är överens i budgeteringen i den frågan. Därmed kan det göras fler insatser gällande till exempel ovårdade tomter och rena svartbyggen.

 Att ha ordning och reda är viktigt för oss socialdemokrater!

Våra yrkanden i Miljö- och byggnadsnämnden (tkr)
Utökad tillsynsverksamhet– 200

Socialdemokraternas budgetförslag för 2021 (tkr)

Nämnd/
verksamhet
Liggande  förslag efter budget-beredning 2020Socialdemokraternas förslag i förhållande till budgetberedningenSocialdemokraternas totala förslag
 
Kommunstyrelsen– 86 259– 728– 86 987
Revision– 956 – 956
Valnämnd– 42 – 42
Överförmyndare– 821 -821
Socialnämnden[1]– 358 464 – 358 464
Tekniska nämnden totalt-87 475– 1 200-88 675
Barn- och utbildningsnämnden– 791 909– 14 400– 806 309
Kultur- och fritidsnämnden– 63 592– 390 – 63 982
Miljö- och byggnadsnämnden12 172– 20012 372
Summa nämnder -1 401 690– 16 918-1 418 608
KF/KS förfogandemedel– 15 650– 10 000 – 25 650
Arb-avgifter/PO-pålägg/pensionskostn (ca)– 25 600 – 25 600
Avskrivningar (prel)-93,8 -93,8
Verksamhetens intäkter+ 202,7 + 202,7
Internränta (ca)+ 27 000 + 27 000
Verksamhetens nettokostnader (ca) 1 419 200 1 446 110
Generellt Statsbidrag och utjämning (prel)+ 49 600 + 49 600
Skatteintäkter + 1 430 400 + 1 430 400
Verksamhetens resultat+ 60 800  + 33 890
 Finansiellt netto-3 100  -3 100 
Årets resultat + 57 700 + 30 790

[1] Socialnämnden ska tillföras pengar enligt generella och riktade statsbdrag från staten, se sid 5


Resultatbudget, 4-års plan[1] (mkr)

 2021202220232024
Verksamhetens nettokostnader– 1 419,2– 1 477, 8– 1 530,4– 1 683,7
Skatteintäkter1 430,41 482,91 543,71 588,6
Generella statsbidrag /utjämningssystem49,644,031,031,9
Verksamhetens resultat60,849,144,330,8
Finansiella intäkter4,34,54,64,8
Finansiella kostnader– 7,4– 7,7– 8,7– 9,7
Resultat efter finansiella poster57,745,940,225,9

Vår kommentar till fyraårsplanen är att de tuffa åren åter igen är framflyttade till de två sista åren, eller det sista året som i fallet nu. Det är en diskussion likt den om ”Vargen kommer” som vårt parti har haft i kommunfullmäktige varje år sedan 2014, där den styrande majoriteten argumenterar att man inte kan göra några reformsatsningar eftersom den ”samlade ekonomiska professionen” bedömer att det blir mycket svåra år framöver. Vi ser i tabellen ovan att de tuffa åren kommer tidigast 2024. Och vi vet att bedömningar och ekonomiska förutsägelse blir väldigt osäkra mer än två år framåt i tiden.

På grund av denna rädsla av fördyringar har bland annat äldreboendena i kommunen sålts ut, äldreomsorgen förfallit och skolstressen ökat samtidigt som kommunen gjort ekonomiska resultat långt över målen.

Vi vägrar låta nödvändiga reformer utebli för att det kanske blir tufft om fyra år.


[1] Källa: Ekonomikontoret, Lomma kommun

facebook Twitter Email