Socialdemokraterna i Lomma tar initiativ kring åtgärdspaket för föreningslivet i Lomma.

Under veckan som gick kunde Lomma meddela att man vidtagit ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Det är ett bra första steg. Ett område som direkt berör många av kommunens invånare är föreningslivet som i samband med Corona-krisen riskerar att drabbas väldigt hårt.

Socialdemokraterna i Lomma kommer under kvällens möte i Kultur- och Fritidsnämnden lägga fram nedanstående förslag där vi bjuder in till en bred uppslutning av kommunens partier att medverka.

Varför är en handlingsplan för föreningslivet så viktig?

Föreningslivet i Lomma kommer under våren och resterande del av 2020 få en mycket tuff situation, inte minst ekonomiskt.

Föreningarna ska inte vara vinstdrivande, vilket gör att dessa inte har sparade medel eller har byggt in marginaler i sin budget som klarar en kris likt denna.

Minskad aktivitetsnivå med olika aktiviteter såsom t.ex. träningar och match, sammankomster och andra arrangemang kommer drabba föreningarna hårt då aktivitetsbidragen för första halvåret riskerar bli mindre, vilket sen får negativa effekter under hösten.

Utöver det kommer uteblivna intäkter från cuper, föreställningar, sommarcamper, inträdesavgifter, kiosker och andra, för föreningarna livsviktiga aktiveter för att gå runt ekonomiskt, ytterligare förvärra situationen.

Sannolikt kan sponsordelen också vika då den ofta består av mindre företag som just nu sannolikt får det tufft men också rent bokföringsmässigt kan få svårt att motivera sponsring när tex exponering kopplat till sponsringen dramatiskt minskar.

Därför föreslår vi ett pro-aktivt agerande enligt följande:

  • Förvaltningen bildar sig en status per förening hur den ekonomiska situationen ser ut och hur de är drabbade. I samband med detta också inhämta förslag kring stödåtgärder som föreningarna själva ser behov av för att klara 2020. 
  • Att förvaltningen avrapporterar till nämnden 25 Maj med dels status bland föreningarna men också förslag på handlingsplan där även eventuella förstärkningar av budgeten framgår. Detta för att nämnden vid behov ska kunna söka kompletterande stöd från kommunfullmäktige som då kan realiseras direkt efter sommaren.
  • Att förvaltningen redan nu erbjuder möjlighet för föreningar att begära anstånd med hyresbetalningar i upp till 12 mån rullande.
  • Att förvaltningen betalar ut halva budgeten för föreningsbidrag vid halvårsavstämningen 2020 för att lösa den akuta likvida situationen för föreningarna som annars riskerar uppstå efter sommaren.

Föreningarnas överlevnad eller förutsättningar för att driva meningsfull verksamhet kan få långtgående negativa konsekvenser i en kommun som toppar mätningarna i antal aktiva medborgare.

Utan föreningslivet finns stor risk att det blir negativa effekter på folkhälsan. Men genom föreningar som kan fortsätta driva verksamhet skapar det också en meningsfull fritid för våra ungdomar som är viktiga såväl under som efter krisen.

Ett rikt och friskt föreningsliv är ett signum för Lomma kommun.

Sebastian Merlöv (S), 2:e v ordf KFN, Anne Wilhelmsson (S), ledamot KFN
Per Bengtsson (S), minoritetsföreträdare

Kontakt
Sebastian Merlöv, 2:e v ordf Kultur och Fritidsnämnden
Mobil: 0705-179403
E-post: sebastian.merlov@outlook.com

facebook Twitter Email